Over Symposium Actualiteiten besturen in de zorg - Fusies en samenwerking: het (dicht)reguleren van de 'vrije' markt

Symposium Actualiteiten besturen in de zorg - Fusies en samenwerking: het (dicht)reguleren van de 'vrije' markt

Voor bestuurders is het belangrijk hun kennis van actuele wet- en regelgeving up to date te houden. Op dit moment lopen er verschillende wetgevingstrajecten die voor bestuurders relevant zijn. De NVZD organiseert daarom opnieuw een actualiteitensymposium dat volledig is toegespitst op bestuurders in de zorg. Op 11 oktober staat de Wet Marktordening Gezondheidszorg centraal.

(Recent) nationaal en internationaal onderzoek maakt de negatieve effecten van fusies zichtbaar. Deze inzichten leiden tot meer terughoudendheid en nieuwe wetgeving. Is er binnen de kaders van deze nieuwe wetgeving nog wel ruimte voor samenwerking? En bieden regels om de concurrentie te bevorderen een belemmering of juist ruimte voor nieuwe toetreders en innovatieve praktijken?

Op het programma staan de volgende onderwerpen:

  • Kwaliteit en betaalbaarheid van zorg onder druk door fusie en concentratie
  • Concurrentie bevorderen door het aanscherpen van de fusietoets
  • Samenwerken in plaats van concurreren: mag dat eigenlijk nog wel?
  • Vraagt innovatie om meer regels?

Sprekers zijn: 

  • Weijer Verloren van Themaat, partner bij Houthoff, specialist mededingingsrecht en hoofd van de zorggroep en praktijkgroep Competition van Houthoff. Hij richt zich in het bijzonder op fusiemeldingen en cartel defense litigation. Daarnaast houdt hij zich bezig met regulerings- en mededingingsvraagstukken in de zorg en het begeleiden van zorginstellingen bij samenwerkingen.

  • Anne-Fleur Roos, assistant professor bij de Erasmus School of Health Policy & Management, onlangs gepromoveerd op ‘Mergers and Competition in the Dutch Healthcare Sector’.

  • Willem Geerlings, onder andere lid van de raad van toezicht van Amsterdam UMC locatie AMC en nauw betrokken bij de fusie tussen VUmc en AMC.

  • Richard Janssen, bijzonder hoogleraar op de NVZD-leerstoel. Hij deelt zijn inzichten vanuit zowel zijn rol als hoogleraar Economie en organisatie van de gezondheidszorg, als vanuit zijn eigen ervaring als (oud)bestuurder waarbij hij diverse fusies en samenwerkingsverbanden heeft vorm gegeven.

Dagvoorzitter is NVZD-voorzitter Paul van der Heijden.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.