Besturen is vooruitzien, beleidsplan 2021-2025

Besturen is vooruitzien, beleidsplan 2021-2025

22 december 2020 om 12:56

Met Besturen is vooruitzien, het nieuwe beleidsplan voor de jaren 2021-2025, zet de NVZD de beweging naar de professionele ontwikkeling van bestuurders in de gezondheidszorg onverminderd voort. De bestuurder opereert vanuit visie op de gezondheidszorg in het algemeen en de toekomst van de eigen organisatie in het bijzonder. Netwerkorganisaties vragen om een bredere verbinding tussen bestuurders, over de grenzen van de eigen instelling en de sector heen. Dit vraagt om verdieping van bestaande- en het verwerven van nieuwe competenties bij bestuurders. De NVZD faciliteert bestuurders in de zorg in deze transitie.

In het jaar van de coronapandemie hebben diverse leden in werkgroepen het bestuur geïnspireerd en voorzien van input voor het beleidsplan. Diverse stakeholders hebben de visie helpen verfijnen. Begin november heeft de algemene ledenvergadering Besturen is vooruitzien omarmd als de routekaart voor de komende jaren.

De visie

De NVZD staat en gaat voor deskundige bestuurders in de gezondheidszorg. Deze zorgbestuurders hebben een actieve rol ten dienste van de burger in het netwerk en in het complexe (zorg)krachtenveld.
Dit betekent voor de NVZD dat zij inzet op motivatie, inspiratie, kennisontwikkeling en -verspreiding, waaronder wetenschappelijk onderzoek, professionele ontwikkeling en ondersteuning die bijdraagt aan de deskundigheid van de bestuurder. Dit vraagt om alertheid en bijzondere aandacht voor veelbelovende ontwikkelingen en zorggebieden.

Voor alle bestuurders in de gezondheidszorg

Het denken over zorg verschuift van gerichtheid op ziekte naar die op positieve gezondheid, waarbij de mens meer  in zijn gehele context wordt benaderd. Dit vertaalt zich naar de organisatie van de zorg en ondersteuning rondom de mens en kwaliteit van leven. Dit leidt tot meer inzicht in ziekten en behandelingen op maat voor elke patiënt, cliënt en burger. De domeinen medische zorg en welzijn gaan overlappen. Organisaties in de gezondheidszorg ontwikkelen zich naar hybride vormen met zorg- en welzijnscomponenten. Daardoor overstijgen zorgbestuurders steeds meer de grenzen van de eigen organisatie en participeren in diverse netwerken.

De NVZD richt zich op een passende definitie van gezondheidszorg, waarin deze ontwikkelingen meegenomen en getoetst worden aan de praktijk van de bestuurders en input vormen voor het aanbod van deskundigheidsbevordering. De NVZD ambieert alle bestuurders in de gezondheidszorg te bedienen, ongeacht de grootte of het soort organisatie met de daarbij behorende zorg die wordt geleverd. Aanvullend vraagt de NVZD van de bestuurders dat zij accreditabel zijn en zich committeren aan een van de geldende governancecodes. De NVZD verkent de mogelijkheden om tegen betaling diensten te verlenen aan niet-leden.

Handvatten voor de transformationeel leider

Om duurzame en ook op termijn betaalbare zorg voor iedereen te garanderen focust de zorgbestuurder op een viertal punten: verbetering van individuele zorg aan- en ondersteuning van burgers, opdat die zorg optelt tot betere gezondheid van de gehele bevolking, met meer eigen regie, minder zorg en kosten tot gevolg en tevens een duidelijke verlaging van werkdruk en verhoging van werkplezier bij zorgprofessionals. Beoogde gezondheidswinst kan alleen gerealiseerd worden door landelijk-, regionaal- en lokaal transmuraal samen te werken in aaneengesloten zorgnetwerken voor specifieke risicogroepen.

De NVZD ontwikkelt een visie op de rol, het gedrag en bijbehorende competenties van de ‘nieuwe bestuurder’. De vereniging ondersteunt de transformationeel leider met praktische handvatten voor bijvoorbeeld nieuwe vormen van governance, arbeidsvoorwaarden en juridische modellen. Daarnaast richt de vereniging zich op een sterkere binding voor de leden door in te zetten op (intersectorale) intervisie, coaching en een digitaal platform waarop bestuurders elkaar ‘kunnen ontmoeten’.

Download het Beleidsplan 2021-2025 van de NVZD