NVZD Najaarscongres 2017

Besturen in de zorg: Het onzekere voor het zekere!

24 november 2017, Erasmus Paviljoen, Erasmus Universiteit Rotterdam
In samenwerking tussen NVZD, ESHPM en Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

Verschillende ontwikkelingen binnen de samenleving en het zorgstelsel maken dat het besturen van zorgorganisaties steeds complexer is geworden. Verantwoordelijkheden van zorgorganisaties zijn toegenomen, maar ook is er steeds meer onzekerheid. Dit thema staat centraal op het symposium 'Besturen in de zorg: Het onzekere voor het zekere!' Sprekers zijn Kim Putters, Pauline Meurs, Henk Nies en Carina Hilders. Aansluitend op het symposium vindt de oratie plaats van Richard Janssen, bijzonder hoogleraar op de NVZD-leerstoel 'Bestuur en Management van instellingen in de Gezondheidszorg'.

Op meerdere terreinen van de samenleving zijn zekerheden afgenomen; denk aan de afschaffing van de studiebeurs en de daling van het aantal mensen met een vaste baan. Dit geldt ook voor de zorg, waarbij een groter beroep wordt gedaan op de zelf- en samenredzaamheid van burgers.

Binnen het zorgstelsel zijn met de introductie van de marktwerking veel verantwoordelijkheden naar zorgorganisaties gebracht, zoals het werken met integrale tarieven en het contracteren met verzekeraars en gemeenten. Daarmee is ook hier de onzekerheid toegenomen. Tegelijkertijd is de omgeving van zorgorganisaties complexer – had een instelling eerder bijvoorbeeld te maken met één zorgkantoor, nu met vijftig gemeenten – en zo minder zeker.

Door de toegenomen verantwoordelijkheden en onzekerheden is het voor zorgbestuurders steeds belangrijker geworden alle belanghebbenden mee te nemen in de plannen en koers van de organisatie.

Op het symposium ‘Besturen in de zorg: Het onzekere voor het zekere!’ gaan de vier sprekers in op de verschillende ontwikkelingen en de betekenis ervan voor de rol van de zorgbestuurder. Elke inleiding wordt afgerond met een discussie met de zaal. Dagvoorzitter van het symposium Paul van der Heijden.

Het symposium vindt plaats voorafgaand aan de oratie van Richard Janssen, bijzonder hoogleraar op de NVZD Leerstoel ‘Bestuur en Management van instellingen in de Gezondheidszorg’. Deze leerstoel is een gezamenlijk initiatief van de NVZD, ESHPM, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, en het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

Programma

Vanaf 12.30 uur: Inloop

13.00 - 15.15: Symposium (Erasmus Paviljoen)

16.00 - 17.00: Oratie Richard Janssen (Aula)

Voorafgaand aan het symposium vindt de Algemene Ledenvergadering van de NVZD plaats, van 11.30 tot 12.30 uur.

Sprekers

Kim Putters: Zorgbestuur in een veranderende samenleving

We zijn aanbeland in een netwerksamenleving waarin zorgen, werken, wonen en leren steeds meer met elkaar verweven is geraakt. Dat heeft gevolgen voor de wijze waarop we de zorg zien en ervaren, maar ook voor de wijze waarop we het organiseren en besturen. Wie redt zichzelf en voor wie moet worden gezorgd? Met wie werk je samen en waarvoor is de zorgbestuurder verantwoordelijk? Kim Putters bespreekt de veranderingen en de dilemma's die daaruit voortkomen voor het zorgbestuur anno 2017.

Kim Putters is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat bij ESHPM, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 2008 tot 2013 bekleedde hij de NVZD-leerstoel.

Pauline Meurs: De bestuurder die het verschil maakt

Pauline Meurs gaat in op het belang van pluriformiteit, de noodzaak om verschillen te koesteren en zo het verschil te maken. In beleid en praktijk is te veel nadruk op uniformeren, standaardiseren en beslissen op basis van gemiddelde uitkomsten. Dat is de dood in de pot voor goede zorg, zorg die 'met aanziens des persoons' wordt geleverd. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heeft een aantal adviezen uitgebracht die dit uitgangspunt verder concretiseren. In haar lezing gaat zij in op wat dit betekent voor bestuurders.

Pauline Meurs is voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg bij ESHPM, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is de oprichter van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Van 1996 tot 2008 bekleedde zij de NVZD-leerstoel.

Carina Hilders:  Hoeveel medisch leiderschap kunnen we nog aan?

De transitie in de zorg vraagt om medisch leiders die door vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie, de verbinding kunnen bewerkstelligen tussen het managementdomein enerzijds en het medische domein anderzijds, gedreven vanuit waardecreatie voor de patiënt. Maar hoeveel medisch leiderschap kunnen we nog aan?

Carina Hilders is directievoorzitter Reinier de Graaf ziekenhuis, lid raad van bestuur van de Reinier Haga groep, en bijzonder hoogleraar Medisch management en Leiderschap bij ESHPM, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Henk Nies: Het eigenaarschap terug naar waar het thuis hoort

In een tijd dat zelforganisatie en zelfsturing in de zorg meer regel dan uitzondering zijn, is er geen ruimte meer voor het traditionele bestuur en medezeggenschap. De nieuwe zorgorganisatie kan niet meer 'van' het bestuur en de raad van toezicht zijn, maar van cliënten, medewerkers en burgers. Theoretisch goed bedacht, in de praktijk nog ver weg. Of niet? Over besturen in een veranderende context met bewegende doelen.

Henk Nies is lid raad van bestuur Vilans en bijzonder hoogleraar Organisatie en beleid van zorg aan de VU.

Waar en voor wie

Het symposium vindt plaats op 24 november 2017 van 13 tot 15.15 uur, in het Erasmus Paviljoen, Campus Woudenstein, Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit symposium is gratis toegankelijk voor NVZD-leden en andere genodigden.

De oratie van Richard Janssen is toegankelijk voor alle belangstellenden. De oratie vindt plaats van 16 tot 17 uur in de Aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam.