NVZD Najaarscongres 2017

Besturen in de zorg: Het onzekere voor het zekere!

24 november 2017, Erasmus Paviljoen, Erasmus Universiteit Rotterdam
In samenwerking tussen NVZD, iBMG en Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

Verschillende ontwikkelingen binnen de samenleving, op het snijvlak van de samenleving en het zorgstelsel, en binnen het zorgstelsel maken dat het besturen van zorgorganisaties steeds complexer is geworden. Toenemende onzekerheid is daarbij een belangrijke factor. Dit thema staat centraal op het NVZD Najaarscongres, dat deze keer de vorm heeft van een symposium voorafgaand aan de oratie van NVZD-leerstoelhouder Richard Janssen.

Op meerdere terreinen van de samenleving zijn zekerheden afgenomen; denk aan de afschaffing van de studiebeurs en de daling van het aantal mensen met een vaste baan. Dit geldt ook voor de zorg, waarbij een groter beroep wordt gedaan op de zelf- en samenredzaamheid van burgers.

Binnen het zorgstelsel zijn met de introductie van de marktwerking veel verantwoordelijkheden naar zorgorganisaties gebracht, zoals het werken met integrale tarieven en het contracteren met verzekeraars en gemeenten. Daarmee is ook hier de onzekerheid toegenomen. Tegelijkertijd is de omgeving van zorgorganisaties complexer – had een instelling eerder bijvoorbeeld te maken met één zorgkantoor, nu met vijftig gemeenten – en zo minder zeker.

Door de toegenomen verantwoordelijkheden en onzekerheden is het voor zorgbestuurders steeds belangrijker geworden alle belanghebbenden mee te nemen in de plannen en koers van de organisatie.

Op het symposium ‘Besturen in de zorg: Het onzekere voor het zekere!’ gaan vier sprekers in op de verschillende ontwikkelingen en de betekenis ervan voor de rol van de zorgbestuurder. Elke inleiding wordt afgerond met een discussie met de zaal.

Het symposium vindt plaats voorafgaand aan de oratie van Richard Janssen, bijzonder hoogleraar op de NVZD Leerstoel ‘Bestuur en Management van instellingen in de Gezondheidszorg’. Deze leerstoel is een gezamenlijk initiatief van NVZD, iBMG en Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

Programma

Vanaf 12.30 uur: Inloop

13.00 - 15.00: Symposium (Erasmus Paviljoen)

16.00: Oratie Richard Janssen (aula)

Voorafgaand aan het symposium vindt de Algemene Ledenvergadering van de NVZD plaats, van 11.30 tot 12.30 uur.

Sprekers

Kim Putters: Zorgbestuur in een veranderende samenleving

We zijn aanbeland in een netwerksamenleving waarin zorgen, werken, wonen en leren steeds meer met elkaar verweven is geraakt. Dat heeft gevolgen voor de wijze waarop we de zorg zien en ervaren, maar ook voor de wijze waarop we het organiseren en besturen. Wie redt zichzelf en voor wie moet worden gezorgd? Met wie werk je samen en waarvoor is de zorgbestuurder verantwoordelijk? Kim Putters bespreekt de veranderingen en de dilemma's die daaruit voortkomen voor het zorgbestuur anno 2017.

Kim Putters is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat bij het iBMG van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 2008 tot 2013 bekleedde hij de NVZD-leerstoel.

Pauline Meurs: Over differentiatie en pluriformiteit in een ontregeld stelsel

De zorg in Nederland is een keurslijf geworden. Er is te weinig ruimte voor individuele keuzes en particulier initiatief. Dat stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in zijn advies 'Verlangen naar samenhang. Over systeemverantwoordelijkheid en pluriformiteit' (april 2016). Pauline Meurs gaat in op het thema pluriformiteit als centrale waarde, en de rol van de diverse belanghebbenden hierbij.

Pauline Meurs is voorzitter RVS en hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg aan het iBMG van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 1996 tot 2008 bekleedde zij de NVZD-leerstoel.

Carina Hilders:  Hoeveel medisch leiderschap kunnen we nog aan?

De transitie in de zorg vraagt om medisch leiders die door vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie, de verbinding kunnen bewerkstelligen tussen het managementdomein enerzijds en het medische domein anderzijds, gedreven vanuit waardecreatie voor de patiënt. Maar hoeveel medisch leiderschap kunnen we nog aan?

Carina Hilders is directievoorzitter Reinier de Graaf ziekenhuis, lid raad van bestuur van de Reinier Haga groep, en bijzonder hoogleraar Medisch management en Leiderschap bij het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Henk Nies: Het eigenaarschap terug naar waar het thuis hoort

In een tijd dat zelforganisatie en zelfsturing in de zorg meer regel dan uitzondering zijn, is er geen ruimte meer voor het traditionele bestuur en medezeggenschap. De nieuwe zorgorganisatie kan niet meer 'van' het bestuur en de raad van toezicht zijn, maar van cliënten, medewerkers en burgers. Theoretisch goed bedacht, in de praktijk nog ver weg. Of niet? Over besturen in een veranderende context met bewegende doelen.
Henk Nies is lid raad van bestuur Vilans en bijzonder hoogleraar Organisatie en beleid van zorg aan de VU.

Het symposium vindt plaats op 24 november 2017, Erasmus Paviljoen, Campus Woudenstein, Erasmus Universiteit Rotterdam. Dagvoorzitter is NVZD-voorzitter Paul van der Heijden.

Dit symposium is exclusief en gratis toegankelijk voor NVZD-leden en genodigden.