NVZD Regiobijeenkomsten

De NVZD voert graag de dialoog met leden over belangrijke thema’s die spelen, en organiseert hiervoor jaarlijks regiobijeenkomsten. Met als motto: ‘halen en brengen’. De volgende NVZD Regiobijeenkomsten vinden plaats op 5, 11, 12 en 21 september 2017. Graag wisselen wij dan met u van gedachten over de toekomst van de zorg, de implementatie van de nieuwe governancecode, en vragen en knelpunten rond de WNT.

Toekomst van de zorg: uitdagingen en perspectieven voor bestuurders en organisaties

Verschillende ontwikkelingen, zoals digitalisering, vergrijzing en stijgende zorgkosten, vragen om andere antwoorden op zorgvragen. Systeemwijzigingen zoals decentralisering veranderen het speelveld. Het zorgpad van de cliënt/patiënt staat centraal en ketenzorg is steeds belangrijker geworden.
Meerdere partijen denken na over de toekomst van de zorg. Als beroepsvereniging van bestuurders vragen wij ons af welke uitdagingen u ziet, wat uw visie is op uw rol als bestuurder, en hoe u uw organisatie hierop inricht. Uitstijgend boven indelingen als eerste en tweede lijn, care en cure, GGZ en Gehandicapenzorg, bijdragend aan persoonsgerichte zorg.
Tijdens de regiobijeenkomsten werken we met u aan deze toekomstvisie. Wat zijn de belangrijkste thema’s? Wat zijn best practices? En: hoe realiseren we onze agenda voor de toekomst?

Lees meer.

Implementatie Governancecode Zorg 2017

Per 1 januari 2018 moeten alle instellingen aan de nieuwe Governancecode Zorg voldoen. Dit brengt onder meer een herziening met zich mee van de statuten en reglementen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. De NVZD en NVTZ werken aan nieuwe modellen die u hierbij behulpzaam kunnen zijn. De modelstatuten zijn reeds beschikbaar op het besloten gedeelte van de website. Een aantal keuzes blijft aan u, bijvoorbeeld als het gaat om de inrichting van medezeggenschap in uw organisatie en de manier waarop besluitvorming tot stand komt. Tijdens de regiobijeenkomsten lichten we nieuwe modellen en te maken keuzes en afwegingen toe en bieden ruimte voor vragen en dialoog hierover.

Onduidelijkheden en knelpunten WNT

We hebben inmiddels vier jaar ervaring met de WNT (1 en 2). In die periode is gebleken dat er veel vragen, onduidelijkheden, dilemma’s en knelpunten zijn onder al degenen die hiermee direct of indirect te maken hebben. We hebben een eerste inventarisatie gemaakt van vragen en knelpunten, en de zorgbranches en NVTZ uitgenodigd hierover mee te denken. Graag horen we ook uw ervaringen.
De NVZD heeft het ministerie van VWS aangeboden gesprekspartner te zijn bij de totstandkoming van de volgende ministeriële regeling, waar wij de onduidelijkheden en knelpunten willen inbrengen.

Waar en wanneer?

De regiobijeenkomsten vinden plaats van 16 tot 18 uur (aansluitend borrel) op:

  • Dinsdag 5 september 2017 – bij de NVZD in Zeist
  • Maandag 11 september 2017 – bij de Dimence Groep in Deventer
  • Dinsdag 12 september 2017 – bij het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond
  • Donderdag 21 september 2017 – bij het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft

U kunt zich via onze website (na inloggen)

Aanmelden voor 5 september

Aanmelden voor 11 september

Aanmelden voor 12 september

Aanmelden voor 21 september