Leerstoel

Leerstoel Bestuur en Management van instellingen in de Gezondheidszorg

Een belangrijke pijler van de professionalisering is de betrokkenheid van de NVZD bij de bijzondere leerstoel ‘Bestuur en Management van instellingen in de Gezondheidszorg’. Deze leerstoel is in 1988 ingesteld door de NVZD met als doel ook vanuit de wetenschap bij te dragen aan professionalisering van zorgbestuur. De leerstoel is gevestigd bij de Erasmus School of Health Policy & Management (voorheen iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bijzonder hoogleraar Richard Janssen

Per 1 september 2016 is Richard Janssen voor vier jaar benoemd tot hoogleraar op deze bijzondere leerstoel. Lees hier zijn biografie.

Op 24 november 2017 zal Richard Janssen zijn oratie uitspreken in de Aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Een vooruitblik:

Op diverse terreinen van de samenleving zijn de zekerheden afgenomen; denk aan de daling van het aantal mensen met een vaste baan. Dit geldt ook voor de zorg, waarbij een groter beroep wordt gedaan op de zelf- en samenredzaamheid van burgers.

Ook zorgorganisaties hebben te maken met toenemende onzekerheden. De institutionele zekerheid die de zorg ooit kenmerkte, is langzaam vervangen door een dynamiek die wordt veroorzaakt door vele beïnvloedende factoren. Zo zijn met de introductie van de marktwerking veel verantwoordelijkheden naar zorgorganisaties gebracht, zoals het werken met integrale tarieven en het contracteren met verzekeraars en gemeenten.

In deze marktomgeving worden zorgorganisaties steeds meer behandeld als een ‘normaal’ bedrijf. Tegelijkertijd is de omgeving van zorgorganisaties, zeker onder invloed van de decentralisaties, complexer geworden en minder voorspelbaar. Had een instelling voorheen bijvoorbeeld te maken met één zorgkantoor, nu met vijftig gemeenten.

In dit krachtenveld is bovendien de rol van banken en verzekeraars veranderd. Na de financiële crisis van 2008 zijn zij steeds meer onzekerheden gaan afwentelen op zorgorganisaties. Belangrijke kanttekening bij deze schets: per individuele zorgorganisatie kan het krachtenveld sterk variëren.

Naast deze ontwikkelingen is ook de mate toegenomen waarin interne en externe belanghebbenden invloed willen uitoefenen op de sturing van de zorgorganisatie. Dit is een belangrijk uitgangspunt geworden in de Governancecode Zorg 2017.

Door de toegenomen verantwoordelijkheden en onzekerheden en door de complexiteit van de omgeving is het besturen van een zorgorganisatie steeds uitdagender geworden. Een bestuurder in de zorg moet ‘tweebenig’ kunnen besturen: enerzijds het huis op orde houden en anderzijds kunnen vernieuwen. Daarbij is belangrijk alle belanghebbenden mee te nemen in de plannen en koers van de organisatie. En een cultuur te bevorderen van leren, experimenten en innoveren.

Onderzoek en promovendi Kim Putters

Van 2009 tot 2013 was prof. dr. Kim Putters als bijzonder hoogleraar aan de leerstoel verbonden. Zes promovendi verricht(t)en onder zijn leiding onderzoek naar de praktijk van het management van zorginstellingen:

Maarten Janssen – innovatieprocessen in de zorg

Hoe verlopen innovatieprocessen in de zorg en hoe zijn deze processen beter te sturen en te organiseren in de praktijk?

Download het proefschrijft van Maarten Janssen:
'Situated Novelty; A study on heathcare innovation and it's governance' (2016)

Een samenvatting van het proefschrijft vindt u in het persbericht

Ga naar de publicaties van Maarten Janssen e.a.:

'We moeten anders gaan denken over innovatie' (TVZ, 2017-1)

'Anders kijken naar innovatie; lessen voor managers en organisatieadviseurs' (M&C Quarterly 1, 2017)

'Situated novelty: Introducing a process perspective on the study of innovation' (2015)

Rapport: De rol van de verpleegkundig specialist en de physician assistant in de zorg (2015)

Artikel: ‘Verpleegkundig specialist onnodig aan de leiband’ (2015)

Artikel: Caring for Healthcare Entrepreneurs - Towards successful entrepreneurial strategies for sustainable innovations in Dutch healthcare (2013)

Rapport: Innovatie in de revalidatie – een kwalitatieve evaluatie van het innovatieprogramma revalidatie (2013)

Ron van der Pennen – besluitvorming in het ziekenhuis

Hoe gaan raad van bestuur en medisch specialisten om met waardenconfiguraties in besluitvorming?

Download de samenvatting van het proefschrift van Ron van der Pennen: Besluitvorming in ziekenhuizen (2016)

Lees het artikel ‘Ziekenhuisbestuurders en specialisten kijken teveel naar elkaar’ (2016)

Lees het artikel over prestatiebeloning van medisch specialisten

Lees het artikel ’Als de Inspectie de operatiekamers sluit’

Lees het artikel over governance in Dutch hospitals

Femke Vennik – de rol van patiënten en hun participatie bij kwaliteitsverbetering

  • Hoe worden kwaliteitsverbetering initiatieven, waarbij een actievere rol van patiënten wordt verwacht, vormgegeven?
  • Wat betekenen ze voor het handelingsrepertoire van patiënten en zorgverleners?
  • Wat voor spanningen ontstaan er?    

Download het proefschrift van Femke Vennik:
Interacting patients; The construction of active patientship in quality improvement initiatives (juni 2016)

Ga naar de publicaties van Femke Vennik e.a.:

  • Scripting the active patient in online health communities (2014)
  • Co-production in Health Care: Rhetoric and Practice (2014)
  • Expert and experiential knowledge in the same place: Patients’ experiences with online communities connecting patients and health professionals (2014)
  • Personal health communities: a phenomenological study of a new health-care concept (2014)

Jeroen Postma – schaalgrootte van zorgorganisaties

'Klein is niet altijd fijn en groter is niet altijd beter; een pleidooi voor een genuanceerd debat over klein- en grootschaligheid.'

Download het proefschrift van Jeroen Postma:
‘Scaling Care: An analysis of the structural, social and symbolic dimensions of scale in healthcare’ (juni 2015)

Lees het artikel ‘Klein is niet altijd fijn in de zorg’

Lees het artikel ‘Helft zorgbestuurders praat vruchteloos over fusie’

Lees het artikel ‘Nabij is niet altijd beter

Lieke Oldenhof – middenmanagement in de zorg

Wat houdt het dagelijks werk van middenmanagement in de zorg en hoe verandert dit?

Download het proefschrift van Lieke Oldenhof, cum laude gepromoveerd:
‘The Multiple Middle: Managing in Healthcare’ (april 2015)

Lees het artikel ‘Slecht imago zorgmanager is achterhaald’

Lees het artikel ‘De nuttige rol van managers in de zorg’

Lees het artikel ‘On Justification Work: How Compromising Enables Public Managers to Deal with Conflicting Values’ (2013) van Lieke Oldenhof, Jeroen Postma en Kim Putters, in 2015 onderscheiden als Best Journal Article door de Academy of Management

Sophie Bijloos – acceptatieruimte voor het zorgbestuurlijk handelen

Wat geeft de bestuurder zijn handelingsbevoegdheid en hoe wordt de acceptatieruimte voor het handelen van de bestuurder bepaald?

Lees het artikel 'Geen toekomst zonder draagvlak' (M&C Quarterly 1 2017)