Welkom bij de NVZD!

De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD organiseert bestuurders in de zorg, ondersteunt en verbetert de kwaliteit van zorgbestuurders, en draagt zo bij aan het leveren van goede zorg. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: professionalisering en belangenbehartiging.

Paul Schnabel nieuwe voorzitter accreditatiecommissie zorgbestuurders

Zeist, 7 januari 2019

Paul Schnabel is aangesteld als nieuwe voorzitter van de accreditatiecommissie voor zorgbestuurders. De accreditatiecommissie heeft Paul Schnabel per 1 januari 2019 benoemd. Schnabel is de opvolger van Thom de Graaf.

Paul Schnabel (1948) is socioloog en Eerste Kamerlid. Hij was van 1998 tot 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en van 1986 tot 2018 hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.

Paul Schnabel: ‘Ik ben vele jaren als onderzoeker en adviseur actief betrokken geweest bij de gezondheidszorg. De accreditatie laat zien hoe belangrijk het is dat bestuurders kritisch naar zichzelf blijven kijken en zich bewust zijn van hun rol in het netwerk van de zorg.’

Onafhankelijke commissie
De accreditatiecommissie voor zorgbestuurders is ingesteld door de NVZD. Deze onafhankelijke commissie neemt het besluit tot accreditatie van zorgbestuurders. De accreditatiecommissie voorziet in haar eigen samenstelling. Overige leden van de commissie zijn Trude Maas en Willem Geerlings. De commissie is verheugd over de bereidheid van Paul Schnabel om toe te treden vanwege zijn goede zicht op de ontwikkelingen in de zorg in de afgelopen decennia. Ook zijn grote sensitiviteit voor ontwikkelingen in de samenleving is een aanwinst voor de commissie.

Goed bestuur
Met het accreditatiesysteem voor zorgbestuurders wil de NVZD een bijdrage leveren aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. In het accreditatietraject wordt getoetst of bestuurders actief werken aan hun professionele ontwikkeling en beschikken over zelfreflectief vermogen – belangrijke ingrediënten voor goed bestuur. Geaccrediteerde bestuurders worden opgenomen in een openbaar register.

Column Richard Janssen - Innovatie vraagt om tweebenig besturen

Medische innovatie wordt veelal geassocieerd met nieuwe behandelmethoden en medicijnen of ontwikkelingen in de sfeer van domotica of e-health. In de special 'Innovaties in de Zorg' neemt Richard Janssen het perspectief van de bestuurder als uitgangspunt, waarbij hij vooral kijkt naar het organiseren en implementeren van innovaties. Lees de column van Richard Janssen Innovatie vraagt om tweebenig besturen.

Richard Janssen is bijzonder hoogleraar van de NVZD Leerstoel ‘Bestuur en Management van instellingen in de Gezondheidszorg’ ESHPM, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam.