Welkom bij de NVZD!

De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD organiseert bestuurders in de zorg, ondersteunt en verbetert de kwaliteit van zorgbestuurders, en draagt zo bij aan het leveren van goede zorg. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: professionalisering en belangenbehartiging.

'Bestuurders in beeld': onderzoek naar de trends en trendbreuken in het besturen van zorgorganisaties

Eens in de vijf jaar voert het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur in samenwerking met de NVZD een onderzoek uit naar hoe bestuurders in de zorg hun werk uitvoeren en tegen hun functie aankijken. In de publicatie ‘Bestuurders in beeld’ presenteren Sophie Bijloos, Wilma van der Scheer en Lizette van Veen-Berkx de uitkomsten van het laatste onderzoek. Welke trends in besturen zetten zich voort en welke veranderingen treden er op?

U kunt deze publicatie gratis downloaden: Bestuurders in beeld

Lees ook het artikel Bestuurlijk talent is blinde vlek voor raden van toezicht van Zorgvisie.

Willem Geerlings benoemd tot lid accreditatiecommissie zorgbestuurders

Zeist, 19 december 2017

De accreditatiecommissie voor zorgbestuurders heeft Willem Geerlings benoemd tot lid van de accreditatiecommissie. Hij volgt daarmee Marjanne Sint op. Zij treedt per 1 januari 2018 volgens het vastgestelde rooster af.

Willem Geerlings (1950) is onder meer voorzitter van de raad van toezicht van het VUmc en vicevoorzitter van de raad van commissarissen van ONVZ Verzekeraar. Tot en met 2014 was hij voorzitter van de raad van bestuur van het Medisch Centrum Haaglanden, en daarvoor lid van de raad van bestuur van het Erasmus MC in Rotterdam. Geerlings is van huis uit internist-nefroloog.

Willem Geerlings: ‘Besturen in de zorg wordt door veel mensen, ingewijd of niet, gezien als een moeilijke taak. Vanaf de wal werd de watertrappende bestuurder becommentarieerd, geïnstrueerd, bekritiseerd en/of beloond, maar enig houvast ter beoordeling en ter ondersteuning van de bestuurder en ook van de toezichthouder ontbrak. Het is mooi dat, net als voor zoveel professionals in de zorg, een accreditatiesysteem voor zorgbestuurders is ingericht. Na het voorspelbare aarzelende begin is het systeem nu op stoom en ik wil graag meewerken aan de verdere ontwikkeling en bestendiging daarvan.’

De accreditatiecommissie voor zorgbestuurders is ingesteld door de NVZD. Deze onafhankelijke commissie neemt het besluit tot accreditatie van zorgbestuurders. De accreditatiecommissie voorziet in haar eigen samenstelling. Overige leden van de commissie zijn Trude Maas en Thom de Graaf (voorzitter). De commissie is verheugd over de bereidheid van Willem Geerlings om toe te treden vanwege zijn grote kennis van zaken met betrekking tot zorg en bestuur.