Welkom bij de NVZD!

De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD organiseert bestuurders in de zorg, ondersteunt en verbetert de kwaliteit van zorgbestuurders, en draagt zo bij aan het leveren van goede zorg. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: professionalisering en belangenbehartiging.

Start nieuwe serie Governance Colleges van NVZD, NVTZ en Avicenna op 7 juni

Op 7 juni vindt de eerste editie plaats van de Governance Colleges voor bestuurders en toezichthouders. Een serie diepgaande en kritische colleges rond thema’s op het gebied van goed bestuur. In elk college laten twee topsprekers hun licht schijnen over een actueel thema. Op 7 juni delen prof. dr. Gabriel van den Brink en dr. Steven de Waal hun inzichten over het onderwerp ‘Samenspel tussen burger en bestuur’. Aan de orde komen vragen als:

  • Wat heeft Nederland nodig qua bestuur en toezicht in relatie tot hoe ingespeeld kan worden op de dynamiek in de samenleving dat burgers meer eigen initiatieven ontplooien?
  • Welke initiatieven en type burgers verdienen meer aandacht?
  • Welke speciale aandacht moeten we als bestuurders en toezichthouders geven ten aanzien van burgers met een allochtone achtergrond?

De Governance Colleges zijn een gezamenlijk initiatief van de NVTZ, de NVZD en Avicenna Academie voor Leiderschap. Op 11 oktober (datum onder voorbehoud) volgt een tweede college met als thema Ethiek. Lees meer op www.governancecolleges.nl.

Accreditatie wordt lidmaatschapsvereiste NVZD

Zeist, 12 april 2017

De NVZD heeft tijdens de algemene ledenvergadering op 12 april besloten accreditatie toe te voegen als lidmaatschapsvereiste. Dit past in de ontwikkeling van de NVZD als beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg.

NVZD-voorzitter Paul van der Heijden: ‘Een georganiseerde beroepsgroep staat voor haar eigen kwaliteit en bouwt hiermee aan vertrouwen van de buitenwereld. Hierbij past dat leden van de beroepsgroep zich langs de lat van de beroepsnormen laten leggen. En dat de beroepsgroep consequenties verbindt aan het niet-voldoen aan de beroepsnormen.’

Lees meer in het persbericht >

Ingrid Widdershoven benoemd tot bestuurslid NVZD

Zeist, 12 april 2017

Ingrid Widdershoven is benoemd tot lid van het NVZD-bestuur. De benoeming geldt voor drie jaar. Ingrid Widdershoven is lid raad van bestuur van Koraal Groep, zorgaanbieder voor mensen met een beperking in Limburg en Brabant.

Ingrid Widdershoven: 'In het gedachtengoed van Koraal Groep speelt samenwerken met onze ketenpartners een grote rol. Mijn rol binnen de NVZD sluit dan ook naadloos aan op onze visie om op alle fronten de samenwerking te zoeken en elkaar te versterken in de maatschappelijke taak die je als organisatie hebt.’

Artikel: Geen toekomst zonder draagvlak

80 procent van de bevolking heeft weinig tot heel weinig vertrouwen in zorgbestuurders (NIVEL, 2015). Vooral de toekomst van de gezondheidszorg baart de Nederlandse bevolking zorgen: is er op termijn nog wel voldoende zorg beschikbaar en is deze betaalbaar? Om het vertrouwen te vergroten is het cruciaal dat zorgbestuurders een gedragen langetermijnvisie op de zorgverlening van de organisatie formuleren. Dit betogen Sophie Bijloos en Richard Janssen in het artikel ‘Geen toekomst zonder draagvlak’, gepubliceerd in M&C Quarterly (I-2017).

Sophie Bijloos is beleidsmedewerker bij de NVZD en doet promotieonderzoek naar de legitimiteit en het vertrouwen in zorgbestuurders. Richard Janssen is bijzonder hoogleraar op de NVZD-leerstoel ‘Bestuur en Management van Instellingen in de Gezondheidszorg’ bij het iBMG en hoogleraar ‘Economie en Organisatie van de Gezondheidszorg’ bij Tranzo.