De koers

'Besturen is vooruitzien' is de titel van beleidsplan 2021-2025. De NVZD zet de beweging naar de professionele ontwikkeling van bestuurders in de gezondheidszorg onverminderd voort. De bestuurder opereert vanuit visie op de gezondheidszorg in het algemeen en de toekomst van de eigen organisatie in het bijzonder. Netwerkorganisaties vragen om een bredere verbinding tussen bestuurders, over de grenzen van de eigen instelling en de sector heen. Dit vraagt om verdieping van bestaande en het verwerven van nieuwe competenties bij bestuurders. De NVZD faciliteert bestuurders in de zorg in deze transitie.

Visie

De NVZD staat en gaat voor deskundige bestuurders in de gezondheidszorg. Deze zorgbestuurders hebben een actieve rol ten dienste van de burger in het netwerk en in het complexe (zorg)krachtenveld.

Daarom zet de NVZD in op motivatie, inspiratie, kennisontwikkeling en -verspreiding, professionele ontwikkeling en ondersteuning die bijdraagt aan de deskundigheid van de bestuurder.

 

Voor alle bestuurders in de gezondheidszorg

Het denken over zorg verschuift van gerichtheid op ziekte naar die op positieve gezondheid, waarbij de mens in zijn context wordt benaderd. Dit vertaalt zich naar organisatie van mensgerichte zorg en ondersteuning plus kwaliteit van leven. Dit leidt tot meer inzicht in gezondheid, ziekten en behandelingen op maat voor elke burger, patiënt en cliënt. De domeinen medische zorg en welzijn gaan overlappen. Organisaties in de gezondheidszorg ontwikkelen zich naar hybride vormen met zorg- en welzijnscomponenten. Daardoor overstijgen zorgbestuurders steeds meer de grenzen van de eigen organisatie en participeren in diverse netwerken.

Leden

De NVZD verenigt eindverantwoordelijke bestuurders van zorginstellingen. Onze leden zijn afkomstig uit alle sectoren van de zorg: de ziekenhuizen, umc’s, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en de eerste lijn.

De circa 700 leden vertegenwoordigen daarmee ruim tweederde van de bestuurders van middelgrote en grote zorgorganisaties. De NVZD onderzoekt of ook bestuurders van welzijnsorganisaties in de toekomst kunnen aansluiten.

Ereleden van de NVZD zijn prof.dr. Pauline Meurs en drs. Jaap Zeestraten, vanwege hun jarenlange belangeloze inzet voor de vereniging.

  

De NVZD ambieert alle bestuurders in de gezondheidszorg te bedienen, ongeacht de grootte of het soort organisatie met de daarbij behorende zorg die wordt geleverd. Aanvullend vraagt de NVZD van de bestuurders dat zij accreditabel zijn. De NVZD verkent de mogelijkheden om tegen betaling diensten te verlenen aan niet-leden.

Maatwerk in dienstverlening

De NVZD faciliteert zorgbestuurders in hun professionele ontwikkeling, onder meer door het aanbieden van collegiale coaching, intervisie en vakgerichte congressen. Met het accreditatietraject draagt de vereniging bij aan de professionele ontwikkeling en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. De juridische helpdesk voor arbeidsrechtelijke vragen, de rechtsbijstand- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en het pensioenadvies zijn afgestemd op zorgbestuurders. De verschillende modeldocumenten, zoals een model arbeidsovereenkomst voor zorgbestuurders, en modelstatuten en modelreglementen raad van bestuur en raad van toezicht zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met de vereniging van toezichthouders in zorg en welzijn, NVTZ.

 

Transformationeel leiderschap

Om duurzame en ook op termijn betaalbare zorg voor iedereen te garanderen focust de zorgbestuurder op een viertal punten: verbetering van individuele zorg aan en ondersteuning van burgers, opdat die zorg optelt tot betere gezondheid van de gehele bevolking, met meer eigen regie, minder zorg en kosten tot gevolg en tevens een duidelijke verlaging van werkdruk en verhoging van werkplezier bij zorgprofessionals. Beoogde gezondheidswinst kan alleen gerealiseerd worden door landelijk, regionaal en lokaal transmuraal samen te werken in aaneengesloten zorgnetwerken.

De nieuwe bestuurder

De NVZD ontwikkelt een visie op de rol, het gedrag en bijbehorende competenties van de ‘nieuwe bestuurder’. De vereniging ondersteunt de transformationeel leider met praktische handvatten voor bijvoorbeeld nieuwe vormen van governance, arbeidsvoorwaarden en juridische modellen. Daarnaast richt de vereniging zich op een sterkere binding voor de leden door in te zetten op (intersectorale) intervisie, coaching en een digitaal platform waarop bestuurders elkaar digitaal kunnen ontmoeten, kennis kunnen delen en vergaren en op termijn opleidingsinformatie kunnen vergelijken.

  

Beleid en debat

De NVZD maakt niet alleen beleid gericht op de rol en professionalisering van de bestuurder, nu en in de toekomst, maar ook op het gebied van arbeidszaken, governance en deskundig zorgbestuur. Tevens verwoordt de NVZD standpunten van bestuurders in het publieke debat, bij de politiek en stakeholders. Beleid en standpunten worden voorbereid door en voor bestuurders met ondersteuning van het bureau in de kwaliteitscommissie, de governancecommissie, de commissie arbeidszaken, de congrescommissie en ad hoc werkgroepen.

De NVZD is lid van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg, waaraan de NVZD zorgbestuurders als arbiter voordraagt en waar de directeur van de NVZD zitting heeft in het bestuur. Daarnaast overlegt de NVZD op reguliere basis met onder meer VWS, IGJ en NZa om de belangen van zorgbestuurders te behartigen.

  

Lees Besturen is vooruitzien – Beleidsplan 2021-2025

Lees meer over de dienstverlening en activiteiten van de NVZD