Missie en activiteiten

De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD organiseert bestuurders in de zorg, ondersteunt en verbetert de kwaliteit van zorgbestuurders, en draagt zo bij aan het leveren van goede zorg. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: professionalisering en belangenbehartiging.

Professionalisering

De NVZD voelt zich sterk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het zorgbestuur en zet zich daar op verschillende manieren voor in. De vereniging faciliteert zorgbestuurders in hun professionele ontwikkeling, bijvoorbeeld door het aanbieden van collegiale coaching, intervisie en vakgerichte congressen. Met het accreditatietraject dat de NVZD heeft ontwikkeld, draagt de vereniging bij aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. De NVZD-leerstoel ‘Bestuur en management van instellingen in de gezondheidszorg’ heeft als doel ook vanuit de wetenschap bij te dragen aan professionalisering van zorgbestuur.

Stem van de beroepsgroep

De NVZD vertegenwoordigt de beroepsgroep van zorgbestuurders en behartigt hun belangen in contacten met onder meer het ministerie van VWS, de vereniging van de toezichthouders NVTZ, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en brancheorganisaties. Ook is er regelmatig bestuurlijk overleg met verwante beroepsverenigingen. Thema's zijn arbeidszaken, professionalisering en governance.

Maatwerk producten en diensten voor leden

De NVZD heeft een aanbod van maatwerk producten en diensten voor leden. Zoals een juridische helpdesk voor arbeidsrechtelijke vragen, de NVZD Rechtsbijstand- en Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en pensioenadvies. Verder voorzien we in verschillende modeldocumenten, zoals een model arbeidsovereenkomst voor zorgbestuurders, en modelstatuten en modelreglementen raad van bestuur en raad van toezicht. Deze producten zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met de vereniging van toezichthouders, NVTZ.

Governance in de zorg

De NVZD is nauw betrokken bij het debat over governance in de zorg en de rol van de bestuurder. Onze visie op dit onderwerp is in 2015 verwoord in het rapport ‘Governance in de zorg’ en is nog altijd actueel. De NVZD Governancecommissie heeft als doel het thema governance in de zorg blijvend onder de aandacht te brengen en te voeden met kennis en inzichten vanuit het perspectief van de bestuurder.

De NVZD is lid van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg, waaraan de NVZD zorgbestuurders als arbiter voordraagt.

Meer weten over de missie en activiteiten van de NVZD? Lees het NVZD Beleidsplan 2021-2025.

Onze leden

De NVZD verenigt eindverantwoordelijke bestuurders van zorginstellingen. Onze leden zijn afkomstig uit alle sectoren van de zorg: de ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en de eerste lijn.

De NVZD heeft circa 750 leden en vertegenwoordigt daarmee ruim tweederde van de bestuurders van middelgrote en grote zorgorganisaties. 

Ereleden van de NVZD zijn prof.dr. Pauline Meurs en drs. Jaap Zeestraten, vanwege hun jarenlange belangeloze inzet voor de vereniging.

NVZD-leden die uittreden vanwege pensionering, kunnen lid worden van onze zustervereniging Nestores: een zelfstandige vereniging voor oud-bestuurders in de gezondheidszorg.