Scheidsgerecht Gezondheidszorg

De NVZD participeert in het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Dit gerecht doet bindend uitspraak (arbitrage, bindend advies) in geschillen tussen via hun organisaties aangesloten instellingen, samenwerkingsverbanden en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Daarnaast beschikt het Scheidsgerecht over een Governancecommissie die op verzoek van belanghebbenden op onderdelen de wijze toetst waarop een zorgorganisatie de Governancecode Zorg naleeft.

De NVZD draagt zorgbestuurders als arbiter bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg ter benoeming voor.