Voor wie

De NVZD is er voor eindverantwoordelijke bestuurders van zorginstellingen. De NVZD kent gewone leden, buitengewone leden en ereleden.

Gewoon lidmaatschap

Voor een gewoon lid gelden de volgende lidmaatschapscriteria:

 • U bent eindverantwoordelijk bestuurder en legt statutair rechtstreeks verantwoording af aan de raad van toezicht/ commissarissen.
 • Uw organisatie is een instelling waar patiënten-/cliëntenzorg wordt verleend.
 • Uw instelling past voor de activiteiten binnen uw instelling de Governancecode Zorg toe.
 • U heeft een dienstverband gebaseerd op een arbeidsovereenkomst.
 • U bent conform het handboek accreditatie van de vereniging geaccrediteerd of accreditabel en gaat binnen de vastgestelde termijnen op voor accreditatie:
  • Werkt u een jaar of langer als bestuurder in uw huidige instelling?
   Dan kunt u, nadat u lid bent geworden, direct starten met het accreditatietraject. U krijgt na aanvang van uw lidmaatschap een jaar de tijd om het accreditatietraject te doorlopen tot en met het accreditatiegesprek.
  • Werkt u minder dan één jaar als bestuurder in uw huidige instelling?
   Dan kunt u, nadat u lid bent geworden, starten met het accreditatietraject op het moment dat u één jaar werkzaam bent in uw instelling als bestuurder. U dient binnen twee jaar na het moment dat u bestuurder bent geworden in uw instelling het accreditatietraject te hebben doorlopen tot en met het accreditatiegesprek.

U bent zelf verantwoordelijk voor het nagaan of u voldoet aan de lidmaatschapscriteria. Heeft u hier vragen over dan kunt u contact zoeken met ons via info@nvzd.nl.
Het NVZD-bestuur kan besluiten in een specifiek geval af te wijken van deze criteria.

Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

‘In-between-jobs’ lidmaatschap

Gewone leden van de NVZD die tijdelijk geen arbeidsovereenkomst hebben, kunnen een ‘in-between-jobs’ lidmaatschap aanvragen. Dit kan voor de duur van maximaal twaalf maanden.

Buitengewoon lidmaatschap

Als buitengewoon lid wordt toegelaten de bestuurder die niet voldoet aan de eisen van een gewoon lidmaatschap, en een functie bekleedt van zodanig gewicht, dat zijn of haar lidmaatschap naar de mening van het bestuur van de NVZD van belang kan worden geacht.

Ereleden

Tot erelid kan worden benoemd een persoon die zich voor de zorgsector of voor de vereniging bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Het erelidmaatschap wordt verleend door de algemene ledenvergadering, op voordracht van het bestuur.

Vragen?

Neem voor meer informatie contact op met Marjan de Jong,

T: 030 2777 280

M: marjan.de.jong@nvzd.nl

Ga naar aanmelden