Voor wie

De NVZD is er voor eindverantwoordelijke bestuurders van zorginstellingen die statutair rechtstreeks verantwoording afleggen aan de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen van de instelling.

NB: het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

De NVZD kent gewone leden, buitengewone leden en ereleden.

Gewoon lidmaatschap

Voor een gewoon lid gelden de volgende lidmaatschapscriteria. Hij of zij:

  • Is eindverantwoordelijk bestuurder.
  • Legt statutair rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen van de instelling.
  • Heeft een dienstverband gebaseerd op een arbeidsovereenkomst.
  • Bestuurt een zorginstelling waar patiënten/cliëntenzorg wordt verleend.
  • Is geregistreerd in het register van geaccrediteerde bestuurders in de zorg.
    Nieuwe leden kunnen starten met het accreditatietraject wanneer zij een jaar als bestuurder in hun huidige instelling hebben gewerkt. Zij hebben dan nog een jaar de tijd om het accreditatietraject te doorlopen.

Het NVZD-bestuur kan besluiten in een specifiek geval af te wijken van deze criteria.

‘In-between-jobs’ lidmaatschap

Gewone leden van de NVZD die tijdelijk geen arbeidsovereenkomst hebben, kunnen een ‘in-between-jobs’ lidmaatschap aanvragen. Dit kan voor de duur van maximaal twaalf maanden.

Buitengewoon lidmaatschap

Als buitengewoon lid wordt toegelaten de bestuurder die niet voldoet aan de eisen van een gewoon lidmaatschap, en een functie bekleedt van zodanig gewicht, dat zijn of haar lidmaatschap naar de mening van het bestuur van de NVZD van belang kan worden geacht.

Ereleden

Tot erelid kan worden benoemd een persoon die zich voor de zorgsector of voor de vereniging bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Het erelidmaatschap wordt verleend door de algemene ledenvergadering, op voordracht van het bestuur.

Vragen?

Neem voor meer informatie contact op met Marjan de Jong,

T: 030 2777 280

M: m.dejong@nvzd.nl

Ga naar aanmelden