Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Als bestuurder in de zorg bent u persoonlijk aansprakelijk voor gemaakte fouten of voor zaken waarvoor u als bestuurder zakelijk verantwoordelijk bent. Bij een aanspraak komt dan ook direct uw privévermogen in gevaar. Ook anderen lopen dit risico, zoals de leden van het toezichthoudend orgaan op het bestuur, en leden van directie en management.

De NVZD Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders voor door derden geleden schade als gevolg van onjuiste handelingen in de hoedanigheid van bestuurder of toezichthouder. De verzekering kent zeer uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijke premie.

Onderscheidende kenmerken

  • Bestuurders, directieleden, managementleden en toezichthouders van de verzekeringnemer en de meer dan 50% deelnemingen van de verzekeringnemer zijn verzekerd.
  • Dekking voor een uiteindelijke schadevergoeding bij aansprakelijkheid
  • Kosten van verweer en rechtsbijstand zijn meeverzekerd. Ook wanneer later blijkt dat de aanspraken ongegrond waren.
  • Juridische bijstand door ervaren en ter zake kundige advocaten. De keuze van de in te schakelen advocaat vindt in nauwe samenspraak plaats.
  • Standaard dekking mogelijk voor nevenfuncties die worden uitgeoefend op verzoek van de verzekeringnemer
  • Gratis uitlooptermijn van 6 jaar na beëindiging van de verzekering voor gepensioneerde bestuurders, directieleden, managementleden en toezichthouders
  • Scherpe premiestelling
  • Flexibele keuze ten aanzien van verzekerde bedragen

Het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering door de zorgorganisatie kan onderdeel uitmaken van uw arbeidsovereenkomst.

Ontwikkeld met Aon

De NVZD Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is speciaal ontwikkeld voor bestuurders in de zorg door de NVZD in samenwerking met verzekeringsmakelaar Aon. Aon is een van de grotere financiële dienstverleners ter wereld en actief in de gezondheidszorg. Door de inkoopkracht en deskundigheid van Aon kunnen de leden van de NVZD profiteren van scherpe premies, uitstekende dekkingen en goede service.

Heeft u al een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Aon kan een second opinion uitvoeren. Daarbij wordt beoordeeld of de dekking aansluit op het (actuele) risicoprofiel van uw organisatie. Daarnaast worden voorwaarden en premie getoetst op marktconformiteit. Interesse? Neem contact op met Aon, Stan Roodenburg: gezondheidszorg@aon.nl / 010 448 81 12.

Verzekeringen en de WNT

Op www.topinkomens.nl is het volgende te lezen over verzekeringen en de WNT:

"Werkgeversbijdragen aan sociale verzekeringen of regelingen waaraan de topfunctionaris vrijwillig deelneemt, of die volgen uit een eigen regeling van de instelling, worden tot de bezoldiging en specifiek tot de beloning gerekend, tenzij deze vallen onder de werkkostenregeling. Voorbeelden van vrijwillige verzekeringen zijn particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die recht geven op een uitkering bij invaliditeit, ziekte of ongeval, een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandsverzekering, tenzij die premies onder de werkkostenregeling zijn gebracht."

Wanneer u twijfelt of van dit laatste sprake is, kunt u deze vraag voorleggen aan onze juridische helpdesk bij BASE Advocaten.

Wilt u een offerte aanvragen?

Een offerte kunt u aanvragen via www.aon.nl/nvzd De instelling is verzekeringnemer, en de offerte dient dan ook door de instelling te worden aangevraagd. Nadat Aon uw offerteaanvraag heeft ontvangen, vraagt Aon een drietal geselecteerde verzekeraars een premieopgave te verstrekken. Verzekeraars offreren op basis van door Aon en NVZD opgestelde polisvoorwaarden. Aon vergelijkt de ontvangen offertes en presenteert deze aan u, zodat u een onderbouwde keuze kunt maken.

Omdat het van groot belang is dat de verzekering naadloos aansluit op het risicoprofiel van uw zorginstelling, maakt een adviesgesprek onderdeel uit van het offertetraject.