Pensioen en WNT-2

Per 1 januari 2015 is de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen in werking getreden. Dit betekent dat er over alle inkomens boven € 100.000 in de verplichte basisregeling geen pensioen meer kan worden opgebouwd.

Wanneer in uw arbeidsovereenkomst wordt gesproken over ‘bezoldiging’ zonder dat dit verder is opgesplitst in ‘beloning’ en ‘pensioen’, kunt u binnen uw huidige contract dat wat u vanwege de nieuwe pensioenwetgeving aan (het werkgeversgedeelte van de) pensioeninkomsten gaat missen, compenseren in uw loon.

In WNT-2 is bepaald dat van de bezoldiging die onder het overgangsrecht valt, afzonderlijke bezoldigingscomponenten te allen tijde mogen worden verhoogd of verlaagd, mits de totale bezoldiging daardoor niet wordt verhoogd. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het toepasselijke overgangsrecht.

Verschuiven van bezoldigingscomponenten - standpunt NVZD

Over het verschuiven van bezoldigingscomponenten in verband met het vrijgevallen deel van de werkgeverspremie voor het pensioen heeft de NVZD het volgende standpunt, dat spoort met de betreffende regelgeving:

Een afspraak over het verschuiven van bezoldigingscomponenten is een aangelegenheid tussen werkgever en werknemer. Voor medewerkers van een zorgorganisatie is er een Cao. Voor bestuurders zijn de afspraken met de toezichthouder van toepassing.

De NVZD is van mening dat verschuiven van bezoldigingscomponenten mogelijk is, al dan niet geclausuleerd. Bestuurder en werkgever maken een eigen afweging of er gecompenseerd wordt. Het verdient aanbeveling in de afweging te betrekken of de Cao-medewerkers van de eigen organisatie die meer dan € 100.000,- verdienen al dan niet worden gecompenseerd.