Scheidsgerecht Gezondheidszorg

De NVZD is lid van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Dit gerecht doet bindend uitspraak (arbitrage, bindend advies) in geschillen tussen via hun organisaties aangesloten instellingen, samenwerkingsverbanden en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Daarnaast beschikt het Scheidsgerecht over een Governancecommissie waar inbreuken op de Zorgbrede Governance Code kunnen worden beoordeeld.

Leden van de NVZD treden op als arbiter. Op dit moment vervult Jacques Martini namens de NVZD de rol van arbiter in het Scheidsgerecht.