Toezichthouder en bestuurder samen verantwoordelijk voor welzijn burger

Toezichthouder en bestuurder samen verantwoordelijk voor welzijn burger

9 februari 2022 om 16:14

Zorgbestuurders zijn verantwoordelijk voor toegankelijke en betaalbare zorg van goede kwaliteit. Tevens moeten zij inspelen op demografische, technologische en zorginhoudelijke ontwikkelingen. Wellicht de grootste uitdaging is de juiste medewerkers werven en aan de organisatie binden. Alleen de beste en dapperste bestuurders krijgen dit voor elkaar. Bewegingsvrijheid en een flinke mate van rechtszekerheid zijn onontbeerlijk bij het vervullen van hun functie.

Om een goed werkgever te kunnen zijn is het belangrijk dat zorgbestuurders ook zelf kunnen rekenen op goed werkgeverschap met gezonde arbeidsvoorwaarden. Aan de toezichthouder de taak die goede bestuurders aan te trekken, te behouden, en te zorgen dat zij zich ondersteund, gestimuleerd en beschermd weten.

Het door de Vereniging van bestuurders in de zorg (NVZD) en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) gezamenlijk ontwikkelde advies ‘Goed zorgbestuur, gezonde voorwaarden’ biedt handvatten om daarop in te zetten:

  • Continu investeren in een optimale relatie tussen bestuurder en toezichthouder, waarbij het van essentieel belang is niet alleen gericht te zijn op ‘de zaak’, maar ook op de relatie tussen betrokkenen onderling.
  • Het samenspel tussen beide partijen vastleggen in heldere schriftelijke afspraken waarbinnen met elkaar gewerkt wordt.
  • Vitale organisaties betekent vitale zorgbestuurders met een goede balans tussen taken, verantwoordelijkheden en beschikbaarheid.
  • De kwaliteit van besturen en bestuurders extra verhogen door binnen wettelijke kaders de best mogelijke arbeidsvoorwaarden te creëren, waarbij flexibel omgaan met financiële middelen centraal staat.
  • Te bemiddelen bij conflicten, mogelijke financiële rugdekking en eventuele nazorg bieden bij het afbreukrisico-gevoelige vak van bestuurder.

Patiënt en cliënt gediend bij goed werkgeverschap
Modern werkgeverschap staat ook politiek hoog op de agenda. Zelfs in het Kabinet, dat burn-outs in eigen gelederen wil voorkomen, is het aantal Ministers aanzienlijk uitgebreid. Het voorkomen van uitval en uitstroom, het daadwerkelijk luisteren naar de medewerkers en beslissen mét hen in plaats van óver hen, staan centraal. 

Al langer prikkelen de NVTZ en de NVZD toezichthouders en bestuurders om goed werkgeverschap in de praktijk te brengen. Het NVTZ-programma ‘Goed Toezicht’ en het NVZD-accreditatietraject spelen hierbij een rol en dragen door verhoging van professionalisering bij aan goed zorgbestuur. Goed toezicht betekent voor toezichthouders het beschikken over de juiste kennis, zelfreflectief vermogen en transparant zijn. Geaccrediteerde bestuurders zijn geëquipeerd om de uitdagingen van zorg en maatschappij het hoofd te bieden. De vragen: ben ik toekomstgericht, ben ik gericht op het welzijn en de kwaliteit van mijn personeel, staan voor de toezichthouder en de bestuurder centraal. Want zonder goede medewerkers is het welzijn van burger, patiënten en cliënten niet te realiseren. Modern werkgeverschap, goed zorgbestuur en gezonde arbeidsvoorwaarden voor iedereen, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Meer informatie: Goed zorgbestuur, gezonde voorwaarden (PDF)