Reactie NVZD op Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorgaanbieders (Wibz)

Reactie NVZD op Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorgaanbieders (Wibz)

19 december 2022 om 09:15

Het doel van de Wibz is het creëren van een publiekrechtelijke grondslag voor handhaving door externe toezichthouders in geval van niet integere bedrijfsvoering.


Lees hier welke wijzigingen de wet beoogt. De NVZD heeft gereageerd op de internetconsultatie van de Wibz.

 
Samengevat houdt de reactie van de NVZD het volgende in:

Titel van de wet: deze doet geen recht aan het grote merendeel van integere en bevlogen zorgbestuurders.
Proportionaliteit: de NVZD heeft grote twijfels bij de proportionaliteit van de maatregelen. Onder andere is van belang dat de resultaten van de onlangs ingevoerde Wet toetreding zorgaanbieders worden geëvalueerd, voordat beoordeeld kan worden of de Wibz noodzakelijk is.
Vertrouwen: het wantrouwen dat deze wet oproept staat haaks op de Governancecode Zorg, die uitgaat van de intrinsieke gedachte dat de zorg een maatschappelijke opdracht en gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Vertrouwen dient de basis te zijn voor deze opdracht, zoals ook benoemd in het IZA-akkoord.
Belangenverstrengeling: er zijn regelmatig grijze gebieden waarbij niet van tevoren vastligt wat een integere handelswijze is. Het is dan ook niet strak te normeren wanneer sprake is van belangenverstrengeling. Een waardengerichte benadering conform de Governancecode Zorg is effectiever.
Effecten van winstvoorwaarden: voorafgaand aan eventuele invoering van winstvoorwaarden dient het (nadelige) effect hiervan op de marktwerking en het financiële beleid van instellingen te worden onderzocht.
Rechtsbescherming zorgaanbieders: Laagdrempelige en effectieve rechtsbescherming is nodig om te voorkomen dat aanbieders ten onrechte met sancties worden geconfronteerd.

Kortom, dit wetsvoorstel gaat voorbij aan het grote merendeel van integere zorgaanbieders dat niet gebaat is bij onnodige (administratieve) lasten. Daarnaast is het naar onze mening onvoldoende gebaseerd op gedegen onderzoek. U vindt hier (PDF) de volledige reactie van de NVZD.