Overgangstermijnen van de Wbtr

Met het oog op de inwerkingtreding van de Wbtr op 1 juli 2021 verwijzen wij voor de praktische toepassing van deze modelstatuten naar een recente uitspraak van de minister: “Het wetsvoorstel noodzaakt verenigingen en stichtingen verder niet tot het wijzigen van hun statuten. Door middel van het overgangsrecht (artikel XV van het wetsvoorstel) wordt voorkomen dat verenigingen en stichtingen verplicht kosten moeten maken voor een gang naar de notaris om hun statuten te conformeren aan de regeling omtrent het meervoudig stemrecht, de ontstentenis en belet regeling en de tegenstrijdigbelangregeling.” (EK 34 491, nr. C, Memorie van Antwoord, 28 oktober 2020). Concreet volgt daaruit dat (model)statuten die aan de thans geldende wet- en regelgeving voldoen ook onder het regime van de Wbtr na 1 juli 2021 rechtsgeldig zijn en blijven. Voor het meervoudig stemrecht geldt een wettelijke overgangstermijn van maximaal vijf jaar; voor de belet- en ontstentenisregeling wordt geen termijn gesteld en hoeven zorginstellingen dus pas bij een eventuele volgende statutenwijziging een dergelijke regeling op te nemen in de statuten.