Wijzigingen arbeidsovereenkomst

Wijzigingen Modelarbeidsovereenkomst voor bestuurders 1-2021

De belangrijkste opmerkingen bij de modelarbeidsovereenkomst 2021 zijn:

  •  De geldende regelgeving 2021 is opgenomen en het model is geactualiseerd. Zo is het pensioengevend inkomen voor 2021 gemaximeerd op €112.189 bruto.
  • Bij de bezoldiging is voor de indexering de formulering uit de WNT overgenomen.
  • De Wet bestuur en toezicht treedt per 1 juli 2021 in werking en zal leiden tot een aanmerkelijke wijziging in de positie van de bestuurder. Een goed verlopen rechtspersonenrechtelijk ontslag zal in beginsel ook leiden tot het einde van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast zullen geschillen met de bestuurder omtrent de beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanaf 1 juli 2021 uitsluitend worden behandeld door de rechtbank van de plaats waar de stichting is gevestigd.
  • Er wordt verwezen naar de andere modellen van de NVZD/NVTZ: de modelstatuten, modelreglementen raad van bestuur/raad van toezicht en het model beleid en verantwoording onkosten raad van bestuur.

Voor bestuurders die al een arbeidsovereenkomst hebben, heeft dit model geen directe invloed. Wel adviseren wij bestuurders met een arbeidsovereenkomst een aantal zaken indien nodig aanvullend te regelen.

  •  Als in uw arbeidsovereenkomst over ‘salaris’ wordt gesproken, adviseren wij u (nogmaals) aan te sluiten bij het bezoldigingsbegrip van de WNT. Dit kan bijvoorbeeld door dit schriftelijk te definiëren in een toelichting op de bezoldigingsafspraak. Hiervoor kunt u gebruik maken van het door ons ontwikkelde model Toelichting bezoldigingsafspraak 2021, dat dit jaar voor de laatste keer zal worden geactualiseerd.
  •  Als in uw arbeidsovereenkomst wordt gesproken van een voltijd/deeltijd dienstverband zonder dat er een specifiek aantal uren wordt genoemd, is het raadzaam om het aantal uren van een voltijd dienstverband te expliciteren en dit schriftelijk vast te leggen. Dit in het kader van de WNT, om bij controle discussie hierover te voorkomen. Ons advies is voor wat betreft het aantal uren aan te sluiten bij dat wat in de instelling gebruikelijk is.
  •  Voor verlofdagen kan ervoor worden gekozen om de bestaande overeenkomst in lijn te brengen met de nieuwe modelarbeidsovereenkomst. Hiervoor kunt u gebruik maken van het door ons ontwikkelde model Toelichting bezoldigingsafspraak 2021, dat dit jaar voor de laatste keer zal worden geactualiseerd. Tevens wijzen wij op het belang om de vakantiedagen deugdelijk te administreren. Bijvoorbeeld door dit ieder jaar door de Raad van Toezicht te laten vaststellen.