Nieuwe auditoren per 1 oktober 2022

Ardie van Berkel

Ardie van Berkel

Citaat

'Regelmatige reflectie op je eigen aanpak, feedback en het gericht persoonlijke doelen stellen zijn waardevol voor de professionele ontwikkeling van bestuurders. Het NVZD-accreditatieproces helpt hierbij en als auditor lever ik hier graag een bijdrage aan.'

Profiel

Na haar studie arbeid- en organisatiepsychologie heeft Ardie van Berkel (1960) vijfendertig jaar gewerkt in de organisatieadviespraktijk. Vanaf 2002 was zij partner bij Deloitte en zij heeft daar diverse bestuurlijke en leidinggevende rollen vervuld op corporate niveau. Zij heeft twaalf jaar leidinggegeven aan de Human Capital praktijk van Deloitte in Nederland en op Europees niveau. Een van haar expertisegebieden is de professionele ontwikkeling van bestuurders; zij was assessor van het topmanagement in Deloitte ’s internationaal leiderschap ontwikkelingsprogramma. Ardie van Berkel is vijf jaar lid geweest van de Raad van Commissarissen van Deloitte in Nederland en daarna bijna vier jaar van de Internationale Board in Noordwest-Europa. Na haar uittreden als partner in 2020 combineert zij een universitaire studie Italiaanse Taal en Cultuur met het adviseren van bestuurders en executives. Zij is lid van de Executive Board van WIS (International Research Group Italian Studies).Clemens Blaas

Clemens Blaas

Citaat

‘Na een lange carrière in de zorg, waar ik me als verpleegkundige, manager en bestuurder met passie heb ingezet, werk ik nu met plezier als adviseur, coach en toezichthouder. Als auditor zet ik me graag in voor de accreditatie van zorgbestuurders, een traject dat ik zelf met genoegen heb gevolgd.’

Profiel

Clemens Blaas werkte ruim 16 jaar als bestuurder in de maatschappelijke opvang en GGZ beschermd wonen in de regio Amsterdam. Als bestuurder combineerde hij een zakelijke resultaatgerichte aanpak met een groot hart voor de zorg, de cliënten en de professionals. Hij heeft veel ervaring in complexe samenwerkingsvraagstukken en transities en leverde een grote bijdrage aan de goede samenwerking van zorg- en welzijnsorganisaties in Amsterdam. In 2020 werd hij onderscheiden met de Frans Banninck Cocqpenning. Hij ontving de onderscheiding bij zijn afscheid van HVO-Querido, waar hij zich 12,5 jaar heeft ingezet voor de kwetsbare inwoners van Amsterdam.

Binnen Aardoom & de Jong is Clemens betrokken bij de advisering en ondersteuning bij samenwerkingsvraagstukken. Verder coacht hij bestuurders en topfunctionarissen in de publieke sector en heeft hij samen met een partner nieuwe persoonlijke programma’s ontwikkeld voor toekomstige bestuurders en toezichthouders.Marja van Dieijen

Marja van Dieijen

Citaat

‘Elke bestuurder kent het: “Het gevaar te worden opgeslokt door de waan van de dag”. Het is juist belangrijk af en toe even uit te zoomen. Je af te vragen, waar ligt mijn kracht, wat kan ik verder ontwikkelen? Een persoonlijk accreditatietraject helpt daarbij. Ik denk als auditor graag mee.’

Profiel

Marja van Dieijen-Visser is na haar studie chemie en haar promotie aan de medische faculteit in Maastricht, in opleiding gegaan tot klinisch chemicus. In 1993 werd zij hoogleraar en afdelingshoofd klinische chemie in het Academisch Ziekenhuis Maastricht, nu Maastricht UMC+. Aldaar heeft zij diverse managementrollen bekleed, onder meer voorzitter medische staf en vele jaren voorzitter van de divisies beeldvorming en laboratoria. In januari 2014 is zij toegetreden tot de raad van bestuur en werd er een jaar later benoemd tot voorzitter. In die periode, tot oktober 2020, heeft zij onder andere een grote organisatieverandering geleid en heeft zij als voorzitter van de ROAZ-regio (Regionaal Overleg Acute Zorg) de eerste golf van de coronacrisis geleid. Daarnaast bekleedde zij vanaf 1990 diverse rollen als toezichthouder.

Momenteel is zij toezichthouder bij de Hogeschool Zuyd, bij het Amsterdam UMC en is zij commissaris bij DSW-zorgverzekeraar.Ronnie van Diemen – Steenvoorde

Ronnie van Diemen

Citaat

''Vorming van bestuurders en zorgverleners, van levensbelang, een leven lang”’. De maatschappelijke opgave voor de gezondheidszorg is groot en kent vele perspectieven. In die unieke werkelijkheid is reflectie en continu leren van ervaringen essentieel. Als auditor wil ik graag een bijdrage leveren aan dit leerproces.’

Profiel

Ronnie van Diemen-Steenvoorde werd opgeleid als kinderarts. Als arts en later als hoogleraar heeft zij zich steeds beziggehouden met kwaliteit van zorg en het leren van professionals. Haar uitgangspunt is dat leren en verbeteren alleen mogelijk is in een veilig werkklimaat. Bestuurders en professionals die het goede voorbeeld laten zien, zijn essentieel.

Als bestuurder in de GGZ leerde zij door de ogen van cliënten en professionals te ervaren hoe je een missie ‘zorg die je je eigen familie en naasten gunt’ in praktijk brengt. Vanuit ‘Gezond Vertrouwen’ gaf zij als IG IGJ het toezicht op kwaliteit van zorg een andere invulling. In het begin van de coronacrisis gaf zij leiding aan de curatieve zorg op het departement van VWS. Als DG nam zij de ruimte met zorgprofessionals en -bestuurders te leren van de effecten van corona op de noodzakelijke transformatie in de gezondheidszorg. Voorjaar 2022 heeft zij afscheid genomen van VWS.Alette Ducro

Alette Ducro

Citaat

‘Ik ben er van overtuigd dat de ontwikkeling van organisaties, groei van medewerkers mogelijk maakt. En medewerkers die groeien zullen organisaties beter maken. Om dat alles te realiseren en te faciliteren heb je bestuurders nodig die zelf ook willen ontwikkelen. Dit accreditatieproces kan daaraan bijdragen.’

Profiel  

Alette Ducro heeft meer dan 35 jaar ervaring in de zakelijke dienstverlening. Opgeleid tot beroepskeuzeadviseur op de Academie Mens-Arbeid, startte zij haar carrière bij Randstad Uitzendbureau en vervulde daar meerdere functies. Zij zette haar loopbaan voort als partner bij Deloitte binnen de adviestak Human Capital Group. Daarna werkte Alette onder meer als Directeur bedrijfsopleidingen bij ROC Midden Nederland, Algemeen directeur van PiCompany/GITP en als Global Head of HR & Development bij BDO International waar ze deel uitmaakte van het Global Leadership team. Daarnaast vervulde zij diverse toezichthoudende en bestuurlijke rollen. Momenteel is Alette strategisch HRD adviseur bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL en is ze lid van de Raad van Commissarissen van Golfexploitatiemaatschappij De Lage Vuursche. In haar reguliere banen en nevenfuncties stonden en staan ontwikkeling van mens- en organisatie altijd centraal.Erik Heijdelberg

Erik Heijdelberg

Citaat 

'De persoon van de bestuurder is van enorm belang voor de richting, de sfeer en de effectiviteit van een organisatie. Ik vind dat een van de mooiste instrumenten om een organisatie door leiderschap verder te brengen. Ik draag graag bij aan reflectie op de "gereedschapskist" van de bestuurder.'

Profiel

De rode draad in de loopbaan van Erik Heijdelberg is public health en de eerste lijn. Hij was actief als docent en publicist en bij het oprichten van tal van samenwerkingsverbanden en gezondheidscentra. Hij is sterk betrokken op participatie en maatschappelijke verantwoording in de zorg. In de internationale public health was hij werkzaam bij opbouw van voorzieningen in conflictgebieden als voormalig Joegoslavië, Jemen, Afghanistan en bij de eerste lijn in een groot aantal landen in Afrika en Latijns Amerika. In Nederland was hij vanaf 2005 actief als directie voorzitter van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie, bestuurder in de TBS en in de Jeugdbescherming (William Schrikker/Partners voor Jeugd). Hij was bestuurslid van Jeugdzorg Nederland. Vanaf 2020 is hij onder meer toezichthouder van de Amsterdamse Huisartsenposten, de zorg op Sint Eustatius, de buurtteams in Amsterdam Nieuw West, Instituut Mensenrechten en Medisch Onderzoek. Erik is lid van de Landelijke Selectiecommissie Rechters.Wim Henk Steenpoorte

Wim Henk Steenpoorte

Citaat

'Het leven van een bestuurder is niet eenvoudig en soms eenzaam. Periodiek reflecteren op het eigen functioneren, de verbinding met anderen in het zorgnetwerk, is een randvoorwaarde voor je ontwikkeling. Daar wil ik een bijdrage aan leveren, met open blik, een respectvol gesprek, geborgd in een zorgvuldig proces.'

Profiel

Wim Henk Steenpoorte is al meer dan 40 jaar werkzaam in de zakelijke dienstverlening. Na zijn opleiding tot Bedrijfskundige en Informatie Manager werkte hij in de pensioen- en verzekeringsindustrie. Eerst als projectleider en programmamanager, daarna als verantwoordelijke voor alle grote strategische veranderingen van een bank-verzekeraar, vervolgens als directielid van een verzekeraar met als portefeuille Operatie & ICT om aansluitend CEO te worden. Vanaf 2011 bekleedde hij functies in raden van bestuur en droeg onder meer de verantwoordelijkheid voor de transitie naar het nieuwe pensioenakkoord voor een pensioenuitvoerder. Eind 2021 besloot Wim Henk om geen full time functies meer na te streven. Hij richt zich op bestuurlijke, toezichthoudende en begeleidende rollen met een maatschappelijk betrokken profiel. Hij is onder meer voorzitter van de RvC van een verzekeraar, lid van de RvT van Slachtofferhulp Nederland en bestuursvoorzitter van een stichting voor verbetering van het elektronisch berichtenverkeer in de financiële industrie.Paul van der Wijk

Paul van der Wijk

Citaat

'Er ligt een zeer complexe transformatie-agenda in de zorg. Bestuurders zijn bij het vormgeven en implementeren van deze agenda essentieel, juist ook om het belang van medewerkers en patiënten en cliënten goed te borgen. Fantastisch om als auditor bij te kunnen dragen aan het benodigde vertrouwen in bestuur en toezicht.'

Profiel

Paul van der Wijk werkt al dertig jaar in de publieke sector. Als gezondheidseconoom deed hij onderzoek naar kosten en effecten van nieuwe medische behandelmogelijkheden. In 1999 promoveerde hij en maakte de overstap naar de wereld van de zorgverzekeringen. Vanaf 2007 was hij actief als bestuurder bij grote hervormingstrajecten zoals de fusie van het OZG, de overstap van de AWBZ naar de zorgverzekeringswet, de WLZ, de Jeugdwet, de WMO bij Kentalis en recent de herijking van de strategie bij het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. 

In de zomer van 2022 besloot hij te stoppen als bestuurder en een andere balans te zoeken tussen werk en privé. Hij is ervaren toezichthouder, op dit moment bij Vogellanden, centrum voor revalidatie en bijzondere tandheelkunde, en bij Elker Jeugdzorg. Hij is tevens betrokken bij de University of Groningen Business School, coacht (jonge) mensen die impact willen hebben en helpt als adviseur in samenwerkingstrajecten.